ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 145,000 -
1 سال
Rp. 145,000 -
1 سال
Rp. 145,000 -
1 سال
.org
Rp. 150,000 -
1 سال
Rp. 150,000 -
1 سال
Rp. 150,000 -
1 سال
.asia
Rp. 200,000 -
1 سال
Rp. 200,000 -
1 سال
Rp. 200,000 -
1 سال
.net
Rp. 190,000 -
1 سال
Rp. 190,000 -
1 سال
Rp. 190,000 -
1 سال
.tv
Rp. 420,000 -
1 سال
Rp. 420,000 -
1 سال
Rp. 420,000 -
1 سال
.info
Rp. 160,000 -
1 سال
Rp. 160,000 -
1 سال
Rp. 160,000 -
1 سال
.in
Rp. 270,000 -
1 سال
Rp. 270,000 -
1 سال
Rp. 270,000 -
1 سال
.co
Rp. 440,000 -
1 سال
Rp. 440,000 -
1 سال
Rp. 440,000 -
1 سال
.us
Rp. 140,000 -
1 سال
Rp. 140,000 -
1 سال
Rp. 140,000 -
1 سال
.biz
Rp. 170,000 -
1 سال
Rp. 170,000 -
1 سال
Rp. 170,000 -
1 سال
.name
Rp. 140,000 -
1 سال
Rp. 140,000 -
1 سال
Rp. 140,000 -
1 سال
.id
Rp. 250,000 -
1 سال
Rp. 250,000 -
1 سال
Rp. 250,000 -
1 سال
.co.id
Rp. 350,000 -
1 سال
Rp. 350,000 -
1 سال
Rp. 350,000 -
1 سال
.ac.id
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
.or.id
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
.sch.id
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
.web.id
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
.my.id
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
Rp. 90,000 -
1 سال
.biz.id
Rp. 130,000 -
1 سال
Rp. 130,000 -
1 سال
Rp. 130,000 -
1 سال
.xyz
Rp. 190,000 -
1 سال
Rp. 190,000 -
1 سال
Rp. 190,000 -
1 سال
.club
Rp. 230,000 -
1 سال
Rp. 230,000 -
1 سال
Rp. 230,000 -
1 سال
.site
Rp. 430,000 -
1 سال
Rp. 430,000 -
1 سال
Rp. 430,000 -
1 سال
.online
Rp. 490,000 -
1 سال
Rp. 490,000 -
1 سال
Rp. 490,000 -
1 سال
.tech
Rp. 650,000 -
1 سال
Rp. 650,000 -
1 سال
Rp. 650,000 -
1 سال
.lol
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
.link
Rp. 160,000 -
1 سال
Rp. 160,000 -
1 سال
Rp. 160,000 -
1 سال
.mom
Rp. 490,000 -
1 سال
Rp. 490,000 -
1 سال
Rp. 490,000 -
1 سال
.red
Rp. 230,000 -
1 سال
Rp. 230,000 -
1 سال
Rp. 230,000 -
1 سال
.news
Rp. 320,000 -
1 سال
Rp. 320,000 -
1 سال
Rp. 320,000 -
1 سال
.space
Rp. 132,000 -
1 سال
Rp. 132,000 -
1 سال
Rp. 132,000 -
1 سال
.top
Rp. 185,000 -
1 سال
Rp. 185,000 -
1 سال
Rp. 185,000 -
1 سال
.wang
Rp. 196,000 -
1 سال
Rp. 196,000 -
1 سال
Rp. 196,000 -
1 سال
.win
Rp. 384,000 -
1 سال
Rp. 384,000 -
1 سال
Rp. 384,000 -
1 سال
.vip
Rp. 240,000 -
1 سال
Rp. 240,000 -
1 سال
Rp. 240,000 -
1 سال
.bid
Rp. 412,000 -
1 سال
Rp. 412,000 -
1 سال
Rp. 412,000 -
1 سال
.science
Rp. 384,000 -
1 سال
Rp. 384,000 -
1 سال
Rp. 384,000 -
1 سال
.gdn
Rp. 185,000 -
1 سال
Rp. 185,000 -
1 سال
Rp. 185,000 -
1 سال
.date
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
.loan
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
.click
Rp. 126,000 -
1 سال
Rp. 126,000 -
1 سال
Rp. 126,000 -
1 سال
.website
Rp. 260,000 -
1 سال
Rp. 260,000 -
1 سال
Rp. 260,000 -
1 سال
.faith
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
.host
Rp. 1,140,000 -
1 سال
Rp. 1,140,000 -
1 سال
Rp. 1,140,000 -
1 سال
.email
Rp. 325,000 -
1 سال
Rp. 325,000 -
1 سال
Rp. 325,000 -
1 سال
.kim
Rp. 210,000 -
1 سال
Rp. 210,000 -
1 سال
Rp. 210,000 -
1 سال
.party
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
.trade
Rp. 412,000 -
1 سال
Rp. 412,000 -
1 سال
Rp. 412,000 -
1 سال
.review
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
Rp. 470,000 -
1 سال
.racing
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
.work
Rp. 112,000 -
1 سال
Rp. 112,000 -
1 سال
Rp. 112,000 -
1 سال
.download
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
.nyc
Rp. 400,000 -
1 سال
Rp. 400,000 -
1 سال
Rp. 400,000 -
1 سال
.rocks
Rp. 185,000 -
1 سال
Rp. 185,000 -
1 سال
Rp. 185,000 -
1 سال
.cloud
Rp. 312,000 -
1 سال
Rp. 312,000 -
1 سال
Rp. 312,000 -
1 سال
.london
Rp. 612,000 -
1 سال
Rp. 612,000 -
1 سال
Rp. 612,000 -
1 سال
.one
Rp. 170,000 -
1 سال
Rp. 170,000 -
1 سال
Rp. 170,000 -
1 سال
.guru
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
Rp. 385,000 -
1 سال
.berlin
Rp. 685,000 -
1 سال
Rp. 685,000 -
1 سال
Rp. 685,000 -
1 سال
.pub
Rp. 400,000 -
1 سال
Rp. 400,000 -
1 سال
Rp. 400,000 -
1 سال
.live
Rp. 312,000 -
1 سال
Rp. 312,000 -
1 سال
Rp. 312,000 -
1 سال
.today
Rp. 270,000 -
1 سال
N/A
N/A
.help
Rp. 270,000 -
1 سال
Rp. 270,000 -
1 سال
Rp. 270,000 -
1 سال
.solution
Rp. 270,000 -
1 سال
Rp. 270,000 -
1 سال
Rp. 270,000 -
1 سال
.store
Rp. 755,000 -
1 سال
Rp. 755,000 -
1 سال
Rp. 755,000 -
1 سال
.family
Rp. 300,000 -
1 سال
Rp. 300,000 -
1 سال
Rp. 300,000 -
1 سال
.studio
Rp. 312,000 -
1 سال
Rp. 312,000 -
1 سال
Rp. 312,000 -
1 سال
.group
Rp. 270,000 -
1 سال
N/A
N/A
.feedback
Rp. 400,000 -
1 سال
Rp. 400,000 -
1 سال
Rp. 400,000 -
1 سال
.tokyo
Rp. 240,000 -
1 سال
Rp. 240,000 -
1 سال
Rp. 240,000 -
1 سال
.build
Rp. 898,000 -
1 سال
Rp. 898,000 -
1 سال
Rp. 898,000 -
1 سال
.credit
Rp. 1,170,000 -
1 سال
Rp. 1,170,000 -
1 سال
Rp. 1,170,000 -
1 سال
.creditcard
Rp. 1,828,000 -
1 سال
N/A
N/A
.gold
Rp. 1,184,000 -
1 سال
Rp. 1,184,000 -
1 سال
Rp. 1,184,000 -
1 سال
.pictures
Rp. 198,000 -
1 سال
Rp. 198,000 -
1 سال
Rp. 198,000 -
1 سال
.buzz
Rp. 469,000 -
1 سال
Rp. 469,000 -
1 سال
Rp. 469,000 -
1 سال
.investments
Rp. 1,170,000 -
1 سال
Rp. 1,170,000 -
1 سال
Rp. 1,170,000 -
1 سال
.theater
Rp. 600,000 -
1 سال
Rp. 600,000 -
1 سال
Rp. 600,000 -
1 سال
.lease
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.ventures
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.holdings
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.codes
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.limo
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.viajes
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.diamonds
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.voyage
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.university
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.dating
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.partners
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.holiday
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.financial
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.expert
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.cruises
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.flights
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.villas
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.clinic
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.surgery
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.dental
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.tienda
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.condos
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
Rp. 598,000 -
1 سال
.loans
Rp. 1,170,000 -
1 سال
Rp. 1,170,000 -
1 سال
Rp. 1,170,000 -
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains